VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) jsou nedílnou součástí nabídky a/nebo kupní smlouvy a/nebo smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi společností MARK industries s.r.o., se sídlem K Bílému vrchu 2912/3, Horní Počernice, 193 00 Praha, IČO: 04886739, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 255141 (dále jen „Společnost“) a třetími osobami v postavení zákazníka (dále jen „Zákazník); Společnost a Zákazník dále společně jako „Smluvní strany“). Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 23. září 2018 a jsou dostupné na www.marksystems.cz.

1.2. VOP tvoří nedílnou součást každé uzavřené Smlouvy. Od těchto VOP není možné se odchýlit jinak než písemnou dohodou uzavřenou mezi Společností a Zákazníkem. Obsahuje-li Smlouva úpravu práv a povinností, která nejsou upravena ve VOP, platí úprava ve Smlouvě. Jakákoliv ujednání, ústní či písemná, výslovně neuvedená ve Smlouvě nebo VOP či nezahrnutá do Smlouvy výslovným odkazem ve Smlouvě nebudou pro smluvní strany závazné.

1.3. Právní vztahy neupravené ve Smlouvě, jednotlivých nabídkách, objednávkách ani v těchto VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „ObčZ”).

2. Předmět VOP

2.1. Smlouvou se Společnost zavazuje dodat Zákazníkovi zboží, které Společnost dodává v rámci předmětu svého podnikání, a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží. Zákazník se zavazuje zboží převzít, přijmout jej do svého vlastnictví a zaplatit za něj Společnosti sjednanou kupní cenu.

2.2. K uzavření Smlouvy dochází buď a) písemným přijetím nabídky Společnosti ze strany Zákazníka; nebo b) uzavřením písemné smlouvy podepsané oběma smluvními stranami („dále jen „Smlouva“) Lhůta pro přijetí nabídky je uvedena v nabídce, a není-li uvedena, činí 1 měsíc.

2.3. Předmět smluvního vztahu je zcela a úplně vymezen v Nabídce či Smlouvě Společnosti. Zákazník není oprávněn, jakkoliv jej měnit, vyjma případné písemné volby některé z možností, pokud nabídka předkládá více možných předmětů plnění, a to nejpozději současně s akceptací nabídky. Zákazník bere na vědomí, že zboží je dodáváno na základě požadovaných parametrů či provedených vzorků. Společnost nenese žádnou odpovědnost za rizika spojená s použitím zboží na netestovaných materiálech.

2.4. Je-li podle práva země̌ původu nabízeného nebo dodávaného zboží nebo jeho částí nutné vydání exportního nebo reexportního povolení, je účinnost jakékoliv nabídky, objednávky či smlouvy, jakož i následné provedení dodávky zboží, podmíněna vydáním takového povolení. Do doby vydání uvedeného povolení není Společnost v prodlení s plněním dodávky.

3. Kupní cena

3.1. Kupní cenou je cena zboží ujednaná v písemné Smlouvě, případně ujednaná na základě Zákazníkem učiněného potvrzení nabídky Společnosti. Není-li výslovně sjednáno jinak, všechny ceny se rozumí bez DPH, balného, skladného, dopravného, cel, pojištění a dalších obdobných plateb.

3.2. Kupní cena se uvádí bez DPH, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak. Společnost ke kupní ceně v příslušném daňovém dokladu připočte DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3.3. Zákazník je povinen uhradit Společnosti kupní cenu na základě faktury nebo jiné výzvy Společnosti, a to ve lhůtě stanovené fakturou či jinou výzvou Společnosti, a to i formou zálohy před dodáním zboží. Společnost je oprávněna zaslat Zákazníkovi fakturu i v elektronické podobě.

3.4. Zákazník je povinen uhradit faktury Společnosti ve lhůtách sjednaných ve Smlouvě, jinak se splatností do 14 dnů ode dne doručení příslušné faktury Zákazníkovi, a to vždy bezhotovostním převodem. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou okamžikem připsání částky na bankovní účet Společnosti.

3.5. Zákazník je oprávněn doručit Společnosti výtku vady faktury nebo jiné výzvy Společnosti k plnění nejpozději ve lhůtě splatnosti částky vyúčtované daným dokladem, později vytknuté vady nemají vliv na splatnost dané částky.

3.6. Zákazník není oprávněn podmiňovat zaplacení kupní ceny doplněním jakýchkoliv údajů na doklad, nevyplývajících přímo z kogentního ustanovení právního předpisu (například čísla objednávky zákazníka apod.), nebo splněním jakýchkoliv dalších než sjednaných podmínek Společnosti (například registrace do systému odběratele, zaslání kopií dodacích listů společně s fakturou apod.).

3.7. Zákazník není oprávněn požadovat jakékoliv slevy, nebyly-li předem písemně sjednány (například za včasnou úhradu dluhu apod.). K jinak, než písemně sjednaným slevám se nepřihlíží.

3.8. Zákazník rovněž není oprávněn z jakéhokoliv důvodu odmítnout, pozdržet či jinak podmiňovat platbu kupní ceny.

3.9. Pokud je součástí plnění smlouvy též poskytnutí servisních prací, bere Zákazník na vědomí, že v nabídce uvedená cena těchto prací je nezávazná, orientační a předběžná, a tato bude upřesněna až dle skutečného rozsahu servisních prací a použitých dílů. Nebude-li dohodnuto jinak, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo jinými zákazníky Společnosti v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek, a to v závislosti na konkrétním rozsahu opravy.

4. Dodání zboží

4.1. Společnost je povinna předat Zákazníkovi zboží spolu s dohodnutou dokumentací, a to v místě uvedeném v Nabídce, a není-li uvedeno, v provozovně Společnosti. Pokud není mezi Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, místo a podmínky dodání jsou EXW dle INCOTERMS 2010, vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.

4.2. Termín dodání zboží uvedený v nabídce je nezávazný, orientační a předběžný, neboť závisí na okolnostech nezávislých na vůli Společnosti. Společnost je povinna vyvinout úsilí k tomu, aby zboží bylo dodáno v termínu uvedeném ve Smlouvě, a není-li uveden, v termínu obvyklém, neodpovídá však za škodu vzniklou Zákazníkovi v důsledku prodlení s dodáním Zboží. Termín dodání je závislý též na poskytnutí součinnosti Zákazníkem, v případě prodlení Zákazníka s poskytnutím požadované součinnosti se termín dodání prodlužuje o dobu tohoto prodlení Zákazníka. V případě prodlení Zákazníka s úhradou kupní ceny či její části se termín dodání vždy prodlužuje o dobu tohoto prodlení Zákazníka. Prodlení Společnosti s dodáním zboží o méně než 3 měsíce se nepovažuje za podstatné porušení smlouvy.

4.3. Společnost není v prodlení se svou povinností včas dodat zboží, jestliže je toto prodlení způsobeno skutečnostmi, které nastaly nezávisle na vůli Společnosti (tzv. vyšší moc).

4.4. Společnost rovněž neodpovídá za prodlení s dodáním zboží, pokud k němu dojde z důvodu na straně Zákazníka (např. pokud se Zákazník nedostaví ve lhůtě, sjednané ve Smlouvě, k převzetí zboží, pokud odmítne zboží převzít atd.), a dále v případě zpoždění dodávky zboží ze strany výrobce či dovozce, pokud o této skutečnosti Společnost Zákazníka bez zbytečného odkladu informuje.

4.5. Společnost je oprávněna dodat zboží i po částech a požadovat zaplacení kupní ceny i za jen takové částečné plnění, přičemž Zákazník není oprávněn částečné plnění odmítnout.

4.6. Zákazník je povinen převzít od Společnosti zboží bez zbytečného odkladu po výzvě Společnosti, a to i před termínem dodání uvedeným ve Smlouvě. Pokud Zákazník výzvu k převzetí zboží od Společnosti neobdrží, je Zákazník povinen dostavit se k převzetí zboží v termínu dodání uvedeném ve Smlouvě.

4.7. Jestliže je Zákazník v prodlení s převzetím zboží a Společnost má zboží u sebe, zajistí Společnost uskladnění zboží na náklady a riziko Zákazníka. V případě uložení zboží se považuje třetí kalendářní den následující po dni uložení za den dodání zboží. Trvá-li uskladnění déle než 20 pracovních dnů, bude Společnost účtovat skladné zálohově po uplynutí každého kalendářního měsíce. Náklady spojené s uskladněním zboží jsou splatné ve lhůtě na nich uvedené, nejméně̌ však 7 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury.

4.8. Společnost je oprávněna zboží zadržovat, dokud jí Zákazník neuhradí náklady, jež jí přitom vznikly. Zákazník je povinen plnit platební podmínky dle Smlouvy jako v případě uskutečněné dodávky.

5. Uvedení zboží do provozu

5.1. Je-li součástí dodávky uvedení dodaného zboží do provozu, musí být splněny následující podmínky:
a) Před započetím uvádění do provozu musí být dokončeny všechny montážní a instalační práce provedené dle instrukcí Společnosti, pokud nebyly provedeny přímo Společností. Společnost na žádost Zákazníka potvrdí v předávacím protokolu splnění všech podmínek nutných k započetí uvádění do provozu.
b) Pracovníci Společnosti mají během uvádění do provozu volný přístup k dodaným zařízením alespoň od 6 hod do 18 hod denně̌.
c) Zákazník zajistí v místě uvádění zboží do provozu elektrické napájení v parametrech určených Společností a prostředí vyhovující pro zboží dle specifikace Společnosti, a to zejména míru prašnosti, hluku, vlhkosti a teplotu v místě uvádění do provozu.
d) Pracovníkům Společnosti je bez jakýchkoliv dalších nákladů k dispozici osoba, která je dobře seznámena s prostředím a která může pracovníkům Společnosti asistovat v průběhu uvádění do provozu.

5.2. Společnost má právo účtovat Zákazníkovi všechny čekací doby, které nejsou způsobeny pracovníky Společnosti. Tyto ceny budou účtovány ve výši odpovídající tržním cenám v Praze v době uvádění zboží do provozu.

5.3. Náklady spojené s přípravou prostředí pro uvedení do provozu a se splněním dalších podmínek pro uvedení do provozu nese Zákazník.

5.4. Není-li ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak, cena dodávky nezahrnuje služby Společnosti při přepravě, instalaci a uvádění zboží do provozu. Ceny za tyto služby budou účtovány Společností ve výši odpovídající tržním cenám v Praze v době uvádění zboží do provozu.

6. Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody

6.1. Společnost zůstává vlastníkem zboží do doby jeho úplného zaplacení dle podmínek příslušné Smlouvy.

6.2. Vlastníkem zboží se Zákazník stane teprve úplným zaplacením kupní ceny. Zákazník se zavazuje nezcizit ani nijak nezatížit zboží dříve, než se stane jeho vlastníkem, v případě porušení této povinnosti je Zákazník povinen uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 100 % kupní ceny Zboží a Společnost je oprávněna odstoupit od Smlouvy.

6.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na Zákazníka převzetím zboží od Společnosti, nebo okamžikem, kdy Společnost umožnila Zákazníkovi převzetí zboží a Zákazník zboží ve sjednané lhůtě nepřevzal.

6.4. Zákazník je povinen od okamžiku převzetí zboží do okamžiku nabytí vlastnického práva k němu o zboží důkladně pečovat a v případě, kdy Společnost uplatní výhradu vlastnického práva a vyzve Zákazníka k vydání zboží, je Zákazník povinen nahradit Společnosti škody vzniklé na Zboží, jakož i přiměřenou náhradu za jeho opotřebení.

7. Záruka za jakost

7.1. Společnost přejímá záruku za jakost prodávaného zboží jen tehdy, je-li to uvedeno ve Smlouvě, přičemž nezbytnou náležitostí záruky za jakost je výslovné písemné uvedení délky záruční doby. Rozsah záruky, případně též nároky Zákazníka z vad, na něž se vztahuje záruka, a podmínky zachování těchto nároků, jsou stanoveny v nabídce a těchto VOP. Pro práva ze záruky za jakost platí obdobně článek 8. těchto VOP, jiná než tam uvedená práva, Zákazníkovi ze záruky nevznikají.

7.2. Záruční doba začíná běžet dnem doručení zboží́ v místě plnění.

7.3. Zákazník může uplatnit práva podle tohoto článku jen v případě, že nejpozději do 14 dní po jejich zjištění písemně oznámí všechny takto zjištěné závady Společnosti a poskytne jí příležitost předmětné zboží prohlédnout a tyto vady odstranit.

7.4. V případě výměny dílu či součásti zboží neběží nová záruční doba ani ve vztahu k celému zboží, ani k samotnému dílu či součásti zboží.

7.5. Odpovědnost Společnosti za vady nevzniká, jestliže byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na dodávce vnějšími událostmi a nezpůsobila je Společnost nebo osoby, s jejichž pomocí realizovala dodávku. Záruka se ve smyslu předchozí věty nevztahuje zejména na poškození způsobené:
a) neodborným zásahem,
b) nesprávným skladováním,
c) nesprávným vnějším zapojením,
d) účinky elektrických veličin nepřípustné velikosti,
e) neodbornou montáží či chybným seřízením, či
f) nesprávnou obsluhou.

7.6. Ze záruky jsou dále vyňaty všechny další vady vzniklé z příčin, za které nemůže Společnost odpovídat; jedná se zejména o vady, u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím špatného materiálu, chybnou konstrukcí, neúplným zpracováním (tj. vady vzniklé přirozeným opotřebením, chybnou údržbou, nedodržením provozních předpisů, nadměrným namáháním, použitím nevhodných provozních prostředků, chemickými a elektrolytickými vlivy, stavebními a montážními pracemi neprovedenými Společností apod.). Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na instalační materiál dodaný Zákazníkem, který bude použit při instalaci (montáži) zboží Společností.

7.7. V případě, že Zákazník ke zboží použije spotřební materiál, příslušenství nebo součásti neschválené výrobcem či Společností, záruka zaniká s okamžitou platností a Zákazník je povinen uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné odůvodněné výzvy Zákazníkovi.

7.8. V případě, že Zákazník na zboží bez výjimky nedodrží pravidelný servis a údržbu v souladu s pokyny výrobce či Společností, záruka zaniká.

8. Vady zboží

8.1. Společnost je povinna dodat zboží bez vad. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než bylo dohodnuto v Smlouvě a vady v dokladech nutných k užívání zboží.

8.2. Společnost neodpovídá za vady zboží, o kterých Zákazník v době uzavření Smlouvy věděl nebo které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které byly výslovně písemně vymíněny v Smlouvě.

8.3. Společnost odpovídá za vadu, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, byť se projeví až později. Povinnosti Společnosti ze záruky za jakost zboží tím nejsou dotčeny.

8.4. Zákazník je povinen Zboží prohlédnout při jeho předání Společností a všechny vady zjistitelné při této prohlídce reklamovat ihned při předání zboží, v opačném případě Společnost neodpovídá za takové vady.

8.5. Projeví-li se vada až po předání zboží Zákazníkovi, je Zákazník povinen tuto reklamovat ihned po projevení se vady, v opačném případě Společnost neodpovídá za takové vady.

8.6. Reklamace vad zboží musí být učiněna písemně, v jiné formě k ní nebude brán zřetel.

9. Nároky z vad zboží

9.1. Při dodání zboží s vadami může Zákazník požadovat pouze (s vyloučením jiných nároků):
a) odstranění vad opravou zboží nebo výměnou vadného dílu; nebo
b) dodání náhradního zboží, nelze-li vadu odstranit postupem podle písmene a).

9.2. Jestliže se ukáže, že jsou vady neopravitelné nebo neodstraní-li Společnost vady v přiměřené dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 1 měsíc, může Zákazník požadovat dodání náhradního zboží.

9.3. Při dodání náhradního zboží je Společnost oprávněna požadovat, aby mu na náklady Společnosti Zákazník vrátil vadné zboží, který se stává opět vlastnictvím Společnosti.

9.4. Jiné nároky z vad zboží může uplatnit Zákazník jen tehdy, stanoví-li tak kogentní ustanovení právního předpisu. Jiné nároky z vad zboží, stanovené dispozitivním ustanovením právního předpisu, včetně práva odstoupit od smlouvy, jsou dohodou smluvních stran vyloučeny.

9.5. Pokud se uplatnění nároku z vady zboží ukáže být nedůvodným, je Zákazník povinen nahradit Společnosti veškeré náklady vzniklé mu v souvislosti s vyřízením reklamace.

9.6. Společnost neodpovídá za vady zboží vůči třetím osobám, například v případě dalšího převodu vlastnického práva ke zboží třetí osobě.

9.7. Zákazník je povinen Společnosti poskytnout požadovanou součinnost pro vyřízení reklamace vady zboží, v opačném případě nároky z reklamované vady zboží zanikají.

9.8. Náklady na odstranění vad zboží provedené bez písemného předchozího souhlasu Společnosti Zákazníkovi či z jeho pověření třetí osobou, Společnost nenahrazuje.

10. Náhrada škody a smluvní pokuta

10.1. V případě, že se Zákazník ocitne v prodlení s uhrazením kupní ceny je povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. Společnost je dále v tomto případě oprávněna zadržet nebo přerušit dodávku zboží a/nebo služeb, a to až do doby úhrady předmětné dodávky.

10.2. Zaplacením smluvní pokuty Zákazníkem není dotčen nárok Společnosti na náhradu škody.

10.3. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemné odůvodněné výzvy příslušné Smluvní straně. Pro tento případ se doručení běžnou elektronickou poštou nepovažuje za písemné doručení.

10.4. Společnost neodpovídá Zákazníkovi za porušení svých povinností, jestliže bylo způsobeno prodlením nebo jiným porušením povinností jejich dodavatelů či výrobců.

10.5. Společnosti není povinna hradit nepřímé a následné škody vzniklé porušením povinností v souvislosti se Smlouvou. Za nepřímé a následné škody se považují zejména ušlý zisk, energetické ztráty, náklady spojené s nemožností užívat zboží, náklady na zajištění náhradních dodávek, náklady kapitálu, škody vzniklé jako následek pozdního dodání zboží apod.

11. Vyšší moc

11.1. Smluvní strany nenesou odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění jedné ze svých povinností, pokud nesplnění je důsledkem takových okolností jako záplava, požár, zemětřesení a jiné přírodní události, dále válka nebo válečná jednání a dalších obdobných skutečností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná Smluvní strana tuto překážku nebo její následky překonala, dále, že by v době vzniku své smluvní povinnosti (tj. v době uzavření příslušné Smlouvy) vznik výše zmíněné překážky mohla předvídat, jestliže tato skutečnost vznikla nezávisle na vůli této Smluvní strany, nevznikla z osobních poměrů Smluvní strany ani v době, kdy byla již Smluvní strana s plněním svých povinností v prodlení a nejedná se rovněž o skutečnost, kterou byla Smluvní strana povinna podle Smlouvy překonat (případ vyšší moci).

11.2. Smluvní strana, pro kterou se stalo splnění závazku nemožným z důvodu nastání případu vyšší moci, musí o tom neprodleně písemně informovat druhou Smluvní stranu, nejpozději 7 kalendářních dnů poté co nastaly výše uvedené skutečností, a stejně tak musí druhou Smluvní stranu písemně informovat do 7 kalendářních dnů od odpadnutí případu vyšší moci.

11.3. Pokud překážka v důsledku vyšší moci působí po dobu nepřesahující dobu 3 kalendářních měsíců, jsou Smluvní strany povinny splnit své závazky vyplývající ze Smlouvy, přičemž termíny plnění se posouvají o dobu působení vyšší moci. Trvá-li překážka vyšší moci po dobu platnosti Smlouvy déle než 3 kalendářní měsíce, má každá ze Smluvních stran právo od dané Smlouvy odstoupit. V případech existence případu vyšší moci se neuplatní ustanovení § 2006 až 2008 ObčZ.

11.4. Za okolnost vyšší moci se neuznávají okolnosti, které vznikly teprve v době, kdy povinná Smluvní strana již byla v prodlení s plněním svých závazků nebo okolnosti, které vznikly z jejích hospodářských poměrů.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Vedle zákonem stanovených důvodů pro odstoupení od Smlouvy, může Společnost odstoupit od uzavřené Smlouvy též v případech stanovených Smlouvou, VOP a následujících případech:
a) Zákazník je v prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků dle Smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, přičemž se Smluvní strany výslovně dohodly vyloučit použití § 2133 ObčZ.
b) Zákazník se ocitne v úpadku, platební neschopnosti, anebo by se Společnost mohla domnívat, že takovýto případ může bezprostředně nastat, zejména v případě zahájení insolvenčního řízení či řízení obdobného dle právního řádu Zákazníka.
c) Zákazník opakovaně poruší další ustanovení Smlouvy nebo VOP. Opakovaným porušením se rozumí stav, kdy dojde k porušení Smlouvy s tím, že k porušení Smlouvy nebo VOP již v minulosti došlo a na tento závadný stav byl Zákazník upozorněn.
d) Zákazník neumožní Společnosti instalaci zboží do 30 kalendářních dnů od okamžiku jeho dodání Zákazníkovi.
e) Zákazník je v prodlení s plněním povinnosti dle Smlouvy nebo VOP a k odstranění prodlení nedojde ani v rámci dodatečné přiměřené lhůty stanovené Společností.
f) V případě, že proti Zákazníkovi bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, nebo pokud Zákazník vstoupí do likvidace.

12.2. Odstoupit od Smlouvy lze toliko formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla příslušné Smluvní strany. Pokud písemné odstoupení nebude příslušné Smluvní straně skutečně doručeno ani po uplynutí 10 kalendářních dnů od jeho odeslání, je považováno za řádně doručené uplynutím desátého kalendářního dne od jeho odeslání. V případě odstoupení si Smluvní strany vrátí do 30 kalendářních dnů doposud poskytnutá plnění, přičemž se přihlédne k případnému opotřebení zboží dle Smlouvy a době jeho užívání a o tuto hodnotu bude snížena částka, kterou bude Společnost povinna vracet Zákazníkovi. Smluvní strany si nebudou vracet případné přijaté smluvní pokuty či náhrady škody. Zákazník je poté povinen do 30 kalendářních dnů od účinnosti odstoupení vydat přijaté plnění; bylo-li již přijato, musí umožnit Společnosti vstup do prostor, v nichž je zboží umístěno, umožnit jí nakládat se zbožím, poskytnout jí součinnost včetně zajištění podmínek pro demontáž a odvoz zboží, včetně dopravy do sídla Společnosti či jiného místa určeného Společnosti, to vše na náklady té Smluvní strany, která odstoupení od smlouvy zavinila.

13. Mlčenlivost

13.1. Zákazník souhlasí s tím, že všechny informace, ke kterým bude mít přístup, případně informace a skutečnosti, které mu budou sděleny písemně, elektronicky či ústně Společností nebo jejími zaměstnanci, členy statutárních orgánů, zmocněnci nebo externími poradci (dále jen „Zástupci“) v souvislosti se Smlouvou v průběhu jednání o jejím uzavření a po jejím uzavření, jsou považovány za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“). Zákazník také souhlasí, že za Důvěrné informace jsou považovány i veškeré informace a jakékoliv údaje obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s činností Společnosti, které nejsou veřejně dostupné. Zejména se jedná o informace týkající se výrobních či jiných postupů, analýz a memorand, obchodních metod, strategických plánů a záměrů, know-how, autorských práv, počítačového softwaru, obsahu databází, veškeré údaje v softwarových aplikacích, účetních a daňových skutečností Společnosti. Důvěrnými informacemi se rovněž rozumí i takové informace, které Společnost za důvěrné označí.

13.2. Zákazník se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech Důvěrných informacích. Zákazník bere zároveň na vědomí, že některé z Důvěrných informací jsou současně předmětem obchodního tajemství chráněným dle příslušných ustanovení ObčZ, a dále, že toto ujednání nevylučuje ochranu skutečností chráněných podle ObčZ.

13.3. Zákazník je oprávněn sdělit Důvěrné informace třetí osobě mimo své zaměstnance pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti. Zákazník je však povinen zavázat tyto osoby k mlčenlivosti minimálně ve stejném rozsahu, jako je vázán sám. Zákazník odpovídá za porušení povinností těchto třetích osob ve stejném rozsahu, jako by je porušil sám.

13.4. Důvěrnými informacemi nejsou:
a) informace, které byly v době, kdy byly Zákazníkovi a/nebo jeho Zástupcům poskytnuty či zpřístupněny, veřejně známé a volně dostupné;
b) informace, které se stanou veřejně známými a volně dostupnými poté, co byly Zákazníkovi poskytnuty či zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení závazků Zákazníka;
c) informace, které byly Zákazníkovi a/nebo jeho Zástupcům prokazatelně známé před jejich poskytnutím, či zpřístupněním;
d) informace, o nichž Společnost písemně prohlásila, že nejsou od daného okamžiku Důvěrnými informacemi; a
e) informace, jejichž zveřejnění se požaduje na základě obecně závazných právních předpisů nebo rozhodnutí vydaného příslušným orgánem veřejné moci, avšak za předpokladu, že Zákazník o tomto neprodleně písemně uvědomí Společnost.
13.5. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku VOP trvá i po ukončení Smlouvy.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouva a veškeré s ní související právní vztahy se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého a Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží. Všechny spory vzniklé ze Smlouvy, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodnuty příslušným obecným soudem České republiky.

14.2. Zákazník a/nebo Dodavatel není oprávněn k postoupení jakékoliv své pohledávky ze Smlouvy, a to ani zčásti, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

14.3. Uzavřením Smlouvy uděluje Zákazník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů Společností, jakožto správcem, pro účely plnění práv a povinností z této smlouvy, ochrany důležitých zájmů Zákazníka (např. svolávací akce k odstranění vad atd.), evidence garančních servisních prohlídek a servisních úkonů, marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i Všeobecné obchodní podmínky MARK industries s.r.o., zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluje Zákazník dobrovolně na dobu 10 let, avšak může jej kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Získané údaje mohou být Společností dále poskytnuty jiným správcům, a to výhradně subjektům, kteří jsou členy autorizované distribuční a servisní sítě zboží stejného výrobce jako zakoupený zboží, jakož i dovozci zboží této značky do České republiky. Uzavřením kupní smlouvy Zákazník potvrzuje, že byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů Společností, zejména na to, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd., i o právu obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.

14.4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení kupní smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

14.5. Pokud se některé ustanovení Smlouvy nebo VOP stane neplatným, zdánlivým, nezákonným či nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo VOP. Smluvní strany se tímto zavazují, že nahradí neplatné, zdánlivé, nezákonné či nevymáhatelné ustanovení ustanovením platným, zákonným a vymahatelným, které nejlépe vede k dosažení původního obchodního záměru Smluvních stran.

14.6. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.

14.7. Společnost je oprávněna kdykoli provést změny VOP. Nově uzavírané Smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním VOP. Na již uzavřené Smlouvy se nové znění VOP bude aplikovat pouze tehdy, vyjádří-li s tím obě smluvní strany souhlas.

V Praze dne 23.9.2018